Litt om det å ha barn i korpset

Steindal Skolekorps er et fritids- og musikkopplæringstilbud for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. For å undervise korpsmusikantene har vi engasjert dirigenter med musikkutdanning på universitetsnivå. Opplæring på instrumentet skjer i regi av Kulturskolen. Øvrig drift av korpset er det vi foreldre som står for gjennom styret og komiteene.

 

Nye medlemmer i korpset bruker det første året til å bli kjent med det nye instrumentet sitt. Dette skjer gjennom øvelser i aspirantkorpset, timer på Kulturskolen og øving hjemme. Etter at de grunnleggende ferdighetene er på plass, tar musikanten plass i juniorkorpset fra andre året. Etter juniorperioden blir alle tatt opp i hovedkorpset. Det er ingen opptaksprøver på noe nivå, og korpskonseptet er godt egnet for å gi musikantene tilpassede utfordringer uten at det deles inn i grupper etter talent eller øvingsiver.

Korpsåret

Første korpsår starter med utdeling av instrument på «pangstartøvelse» første tirsdag etter skolestart. Fast tid for de ukentlige aspirantøvelsene er tirsdager i SFO-tiden. I forbindelse med planlagte konserter og marsjøvelser inviteres aspirantene til å delta på kveldsøvinger sammen med juniorkorpset og hovedkorpset, slik at hele korpset får øvd sammen.

 

I løpet av høsten blir det seminarhelg et sted i Trøndelag der både spilling og det sosiale vektlegges. Mye av høsten blir vanligvis preget av forberedelser til et større konsertprosjekt. Videre arrangeres julekonsert og vanligvis deltagelse i Trøndersk Mesterskap i Olavshallen i februar. Vi arrangerer også konserter/samlinger alene og sammen med andre skolekorps, i tillegg til at vi bidrar i skolens 17. mai-arrangement.

 

Hver vår drar vi på tur som avslutning av korpsåret. Vanligvis gjennomføres korpsturen tett opptil skoleslutt. Reisemål kan være et korpsstevne i Trøndelag eller en festival et annet sted i Norge. Hvert femte år drar vi på utenlandstur.

 

Foreldreinnsats

Som alt annet koster det litt å drive korps. De største utgiftspostene er dirigenter og instrumenter. I Steindal Skolekorps er det høstens store loppemarked som finansierer det meste av driften. Fra onsdag til søndag i loppemarked-uka er det intensiv jobbing der det både tjenes penger og sosialiseres med foreldre og barn. Loppemarked er gøy! Med loppemarkedet blir foreldreinnsatsen forutsigbar – og vi slipper alt av kakebaking (kun når vi skal spise selv), loddsalg og andre dugnader resten av året.

 

Selv om loppemarkedet er innbringende må vi ha noe egenbetaling:

 • Semesteravgiften i korpset er kr 900,-. Det gis 50% søskenmoderasjon på kontingent for barn 2 og 3. 
 • Semesteravgiften på kommunens kulturskole er kr 2 105,-.
 • Korpset bistår med søknad til kommunale støtteordninger for familier som ser behov for dette.

Det forventes at alle musikanter har minst en forelder i en av komiteene:

 • Arrangementskomite
 • Materialkomite
 • Loppekomite
 • Økonomikomite
 • Turkomite
 • Uniformskomite

Øvingstider

 • Øvingstid aspiranter: Tirsdager fra 15:30 til 16:15
 • Øvingstid juniorer: Tirsdager fra 18:00 til 19:00
 • Øvingstid hovedkorps: Tirsdager fra 18:00 til 20:00
 • Øvingstider kulturskolen: Bestemmes i samarbeid med musikklærer